Blog

10-04-2019

Darowizny w sprawie o zachowek

Często zdarza się, że spadkodawca za życia darował część swojego majątku na rzecz jednego z przyszłych spadkobierców, co skutkuje tym, że spadkobiercy w nierównej mierze dziedziczą majątek po zmarłym, a ponadto darowizny w sprawie o zachowek są jedną z ważniejszych kwestii badanych przez sąd . Ustawodawca w treści art....

12-03-2018

Dział spadku

Wiele osób zgłaszających się do kancelarii z prośbą o pomoc w sprawach dotyczących stwierdzenia nabycia spadku jest przekonana, iż przeprowadzenie tej sprawy przed sądem albo uzyskanie sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia daje im prawo do rozporządzania konkretnymi przedmiotami wchodzącymi w skład...

24-07-2017

Wydziedziczenie czyli pozbawienie spadkobierców prawa do zachowku

W poprzednim wpisie na blogu zostało omówione zagadnienie instytucji zachowku, w tym w szczególności, kiedy i komu należy się zachowek. W niniejszym wpisie zostanie przedstawione wydziedziczenie, czyli pozbawienie uprawnionego do zachowku skutecznego domagania się jego wypłaty. Forma wydziedziczenia Zgodnie z treścią art. 1008...

17-07-2017

Kiedy i komu należy się zachowek

Pytania o zachowek należą do najczęściej zadawanych przez osoby zwracające się o pomoc w sprawach spadkowych. Większość z nich słyszało kiedyś o zachowku, jednak w praktyce brak jest jasności czym dokładnie jest zachowek i kto ma prawo o niego wystąpić. Poniższy tekst ma celu dostarczenie podstawowych informacji dotyczących...

23-11-2016

Upadłość konsumencka

Z przyjemnością informujemy, iż prawnikom Kancelarii udało się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Co to jest upadłość konsumencka? Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych...

26-02-2016

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Autocasco

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 8 lutego 2016 r. prawnikom Kancelarii udało się uzyskać pozytywny wynik w sporze o odszkodowanie przeciwko jednemu z największych towarzystw ubezpieczeń działających na terytorium Polski. Niniejsza sprawa dotyczyła powództwa o zapłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia pojazdów...

19-11-2015

Przyjęcie i odrzucenie spadku od dnia 18 października 2015 r.

W polskim prawie cywilnym przyjęto, iż spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że w momencie śmierci spadkodawcy, spadkobierca nabywa prawa do spadku z mocy samego prawa. Warto podkreślić, iż jest to pewnego rodzaju fikcja nabycia spadku przez spadkobiercę, ponieważ wskutek...

07-09-2015

Ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po dniu 29 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 k.r.o. sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów. W niniejszym opracowaniu zostanie poruszona kwestia ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z...

13-08-2015

Naruszenie dóbr osobistych poprzez bezprawne nagrywanie rozmów telefonicznych

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 7 sierpnia 2015 r. prawnikom Kancelarii udało się uzyskać pozytywny wynik w sporze przeciwko jednemu z największych banków działających na terytorium Polski. Niniejsza sprawa dotyczyła powództwa o naruszenie dóbr osobistych poprzez bezprawne nagrywanie rozmów powoda z Działem Windykacji...

Sprawa karna

12-08-2015

Wyrok łączny

Wskutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, która obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., co raz więcej osób zgłasza się do kancelarii z pytaniem dotyczącym złożenia do sądu wniosku o wyrok łączny czyli orzeczenia w jednym wyroku kary łącznej co kar wymierzonych we wcześniej wydanych wyrokach. Na...