Blog

23-11-2016

Upadłość konsumencka

Z przyjemnością informujemy, iż prawnikom Kancelarii udało się uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka). Co to jest upadłość konsumencka? Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych...

26-02-2016

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Autocasco

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 8 lutego 2016 r. prawnikom Kancelarii udało się uzyskać pozytywny wynik w sporze o odszkodowanie przeciwko jednemu z największych towarzystw ubezpieczeń działających na terytorium Polski. Niniejsza sprawa dotyczyła powództwa o zapłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia pojazdów...

19-11-2015

Przyjęcie i odrzucenie spadku od dnia 18 października 2015 r.

W polskim prawie cywilnym przyjęto, iż spadkobierca nabywa spadek z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, że w momencie śmierci spadkodawcy, spadkobierca nabywa prawa do spadku z mocy samego prawa. Warto podkreślić, iż jest to pewnego rodzaju fikcja nabycia spadku przez spadkobiercę, ponieważ wskutek...

07-09-2015

Ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po dniu 29 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 k.r.o. sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów. W niniejszym opracowaniu zostanie poruszona kwestia ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z...

13-08-2015

Naruszenie dóbr osobistych poprzez bezprawne nagrywanie rozmów telefonicznych

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 7 sierpnia 2015 r. prawnikom Kancelarii udało się uzyskać pozytywny wynik w sporze przeciwko jednemu z największych banków działających na terytorium Polski. Niniejsza sprawa dotyczyła powództwa o naruszenie dóbr osobistych poprzez bezprawne nagrywanie rozmów powoda z Działem Windykacji...

Sprawa karna

12-08-2015

Wyrok łączny

Wskutek nowelizacji przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny, która obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., co raz więcej osób zgłasza się do kancelarii z pytaniem dotyczącym złożenia do sądu wniosku o wyrok łączny czyli orzeczenia w jednym wyroku kary łącznej co kar wymierzonych we wcześniej wydanych wyrokach. Na...