Mediacja w sprawie karnej

13-04-2020

CZYM JEST MEDIACJA W SPRAWIE KARNEJ?

Zgodnie z treścią art. 23a § 1 kodeksu postępowania karnego sąd lub referendarz sądowy, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator lub inny organ prowadzący to postępowanie, może z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego i pokrzywdzonego skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym. Ponadto osoby te poucza, informując o celach i zasadach postępowania mediacyjnego, w tym o treści art. 178a.

Mediacja służy do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy zainteresowanymi osobami, w przypadku sprawy karnej, pomiędzy oskarżonym i pokrzywdzonym. Mediacja prowadzona jest przy udziale osoby trzecie, tj. mediatora. Trzeba pamiętać o tym, że mediator jest osobą obcą i neutralną dla stron postępowania.

Oskarżony i pokrzywdzony ma prawo udziału w postępowaniu mediacyjnym, co oznacza, że nie istnieje obowiązek, który nakazywałby udział w tym postępowaniu.

Zgodnie z treścią art. 23 § 4 kodeksu postępowania karnego zgodę na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym odbiera organ kierujący sprawę do mediacji lub mediator, po wyjaśnieniu oskarżonemu i pokrzywdzonemu celów i zasad postępowania mediacyjnego i pouczeniu ich o możliwości cofnięcia tej zgody aż do zakończenia postępowania mediacyjnego.

POUFNOŚĆ POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

Istotną z punktu widzenia oskarżonego cechą mediacji w sprawie karnej jest jej poufność. Poufność skutkuje tym, że wszelkie oświadczenia oskarżonego składane podczas mediacji nie mogą stanowić dowodu w sprawie karnej. Tym samym oskarżony nie musi obawiać się, że w przypadku niepowodzenia mediacji zaprezentowane przez niego stanowisko może być wykorzystane przeciwko niemu.

Warto także zwrócić uwagę na to, że nie wolno przesłuchiwać jako świadka mediatora co do faktów, o których dowiedział się od oskarżonego lub pokrzywdzonego prowadząc postępowanie mediacyjne.

CZAS TRWANIA POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO

Mediacja w sprawie karnej nie powinna trwać dłużej niż miesiąc. Jest to jednak termin instrukcyjny i może zdarzyć się, że takie postępowanie będzie trwać dłużej. Warto jednak wskazać, że czas trwania postępowania mediacyjnego nie wlicza się do czasu trwania postępowania przygotowawczego.

POZYTYWNE SKUTKI POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO W SPRAWIE KARNEJ

Pozytywne zakończenie postępowania mediacyjnego może mieć dla oskarżonego wpływ na wymiar kary.

Zgodnie z treścią art. 53 § 3 kodeksu karnego

wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne

wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy

pokrzywdzonym a sprawcą albo ugodę pomiędzy nimi

osiągniętą w postępowaniu przed sądem lub prokuratorem.

 Co więcej, warto wspomnieć, że sąd może zastosować w stosunku do sprawcy przestępstwa nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody.

Jednocześnie, pozytywne zakończenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej może wpłynąć na możliwość skorzystania przez oskarżonego z instytucji skazania bez rozprawy bądź z dobrowolnego poddania się karze.