Rozwiązywanie sporów

Zakres usług mających na celu rozwiązywanie sporów obejmuje:

  • podejmowanie w imieniu Klientów działań mających na celu ugodowe załatwienie sprawy,
  • przygotowanie w imieniu Klientów niezbędnych pism,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach o zapłatę z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w szczególności umowy sprzedaży, zlecenia, o dzieło, najmu, dzierżawy) oraz deliktu,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach ze skargi pauliańskiej, powództw przeciwegzekucyjnych, spraw o naruszenie dóbr osobistych,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach z zakresu prawa rzeczowego, a w szczególności w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz sądami polubownymi.