Sprawy karne

Kancelaria oferuje Państwu pomoc prawną w sprawach karnych w następującym zakresie:

1. obrony Klientów we wszystkich rodzajach spraw karnych w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a w szczególności:

  • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (np. zabójstwo, bójka, pobicie, narażenie na niebezpieczeństwo),
  • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. wypadek w komunikacji, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego),
  • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych albo samorządu terytorialnego (np. nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza, sprzedajność pełniącego funkcję publiczną),
  • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów (np. fałszerstwa dokumentów, wyłudzenia poświadczenie nieprawdy),
  • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko mieniu (np. rozbój, kradzież, oszustwo, przywłaszczenie, zniszczenie mienia),
  • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu (np. oszustwo kredytowe, wyłudzenie odszkodowania, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela, pokrzywdzenie wierzyciela),
  • w sprawach karnych dotyczących przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi (np. fałszowanie środków płatniczych i papierów wartościowych, puszczanie w obieg fałszywych środków płatniczych),
  • w sprawach karnych – skarbowych (np. nieujawnienie przedmiotu i podstawy opodatkowania, firmanctwo, oszustwo podatkowe, uporczywe niepłacenie podatku).

2. działania w sprawach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych,

3. reprezentowania osób prawomocnie skazanych w sprawach karnych w postępowaniu wykonawczym w sprawach dotyczących dozoru elektronicznego, odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.