Naruszenie dóbr osobistych poprzez bezprawne nagrywanie rozmów telefonicznych

13-08-2015

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 7 sierpnia 2015 r. prawnikom Kancelarii udało się uzyskać pozytywny wynik w sporze przeciwko jednemu z największych banków działających na terytorium Polski. Niniejsza sprawa dotyczyła powództwa o naruszenie dóbr osobistych poprzez bezprawne nagrywanie rozmów powoda z Działem Windykacji banku.

Sąd I instancji uznał, iż działanie banku było sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa oraz z treścią zawartej pomiędzy stronami postępowania umowy oraz regulaminem banku, który zezwalał na nagrywanie wyłącznie rozmów ze wskazaną w jego treści jednostką organizacyjną, a który to stanowił integralny załącznik do umowy. Sąd zasądził na rzecz powoda odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych.

Z rozstrzygnięciem sądu I instancji nie zgodził się pozwany bank. Sporządzona i wniesiona przez bank apelacja nie znalazła aprobaty w sądzie II instancji, który wskazał, że sąd I instancji prawidłowo ustalił stan faktyczny sprawy oraz prawidłowo uznał, że doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda poprzez bezprawne nagrywanie prowadzonych z nim rozmów.

Jednocześnie sąd II instancji wskutek podniesionej przez prawników Kancelarii argumentacji dotyczącej wymagalności zgłoszonego przez powoda roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia, zmienił w tym zakresie wyrok sądu I instancji orzekając, iż powodowi należą się odsetki od dnia zgłoszenia roszczenia, nie zaś od dnia złożenia pozwu.

Wyrok ten jest prawomocny.