Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Autocasco

26-02-2016

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 8 lutego 2016 r. prawnikom Kancelarii udało się uzyskać pozytywny wynik w sporze o odszkodowanie przeciwko jednemu z największych towarzystw ubezpieczeń działających na terytorium Polski. Niniejsza sprawa dotyczyła powództwa o zapłatę odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Autocasco.

Sąd uznał, iż odmowa wypłaty ubezpieczenia z polisy autocasco nie znajduje uzasadnienia w rozpatrywanej sprawie, co więcej sąd stwierdził, iż kierowcy pojazdu nie sposób przypisać rażącego niedbalstwa podczas zaistniałego wypadku drogowego. Warto podkreślić, iż odmowę wypłaty ubezpieczenia towarzystwo argumentowało rażącym niedbalstwem kierowcy pojazdu.

Dla zobrazowania instytucji rażącego niedbalstwa ubezpieczonego warto przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 września 2002 r. w sprawie o sygn. akt V CKN 969/00, zgodnie z którym wykładnia pojęcia rażącego niedbalstwa powinna uwzględniać kwalifikowaną postać braku zwykłej staranności w przewidywaniu skutków. Konieczne jest zatem stwierdzenie, że ubezpieczający, czy osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, zaniedbał takiej czynności zachowującej ubezpieczone dobro przed zajściem zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, której niedopełnienie byłoby czymś absolutnie oczywistym w świetle doświadczenia życiowego dostępnego każdemu przeciętnemu uczestnikowi obrotu prawnego i w sposób wprost dla każdego przewidywalny mogło doprowadzić do powstania szkody przedmiotowo podlegającej ochronie ubezpieczeniowej. Rażące niedbalstwo zachodzi tylko wtedy, gdy stopień naganności postępowania drastycznie odbiega od modelu właściwego w danych warunkach zachowania się dłużnika

W rezultacie Sąd zasądził na rzecz Klienta kancelarii kwotę 272.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi od tej kwoty za okres od dnia zgłoszenia szkody do dnia zapłaty.

Wyrok ten jest prawomocny.