Ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po dniu 29 sierpnia 2015 r.

07-09-2015

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 k.r.o. sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów.

W niniejszym opracowaniu zostanie poruszona kwestia ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po orzeczenie rozwodu w oparciu o przepisy obowiązującego od dnia 29 sierpnia 2015 roku.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom; powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka; pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców; zawiesić władzę rodzicielską jednego lub obojga rodziców.

Sąd pozostawi władzę rodzicielską obojgu rodziców, jeżeli przedstawią oni pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W przypadku złożenia przez rozwodzących się małżonków porozumienia, sąd jest związany jego treścią, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku pisemnego porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Warto zauważyć, iż ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – kodeks postępowania cywilnego dodała do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 58 § 1b o treści „na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem”. Przepis ten pozostawia małżonkom swobodę regulowania kontaktów z dzieckiem po orzeczeniu rozwodu. Należy podkreślić, iż jeżeli rozwodzący się małżonkowie złożą wniosek o nie orzekanie o utrzymaniu kontaktów z dzieckiem, sąd jest związany takim wnioskiem. Trzeba pamiętać, że sąd uwzględni taki wniosek tylko wtedy, gdy jest on zgodny z wolą stron. Zgodnie z wykładnią tego przepisu, rozwodzący się małżonkowie nie mają obowiązku przedstawienia zgodnego porozumienia, co do kontaktów z dzieckiem, jak również nie są zobligowani do przedstawienia dodatkowej argumentacji uzasadniającej ten wniosek. Przepis ten wszedł w życiu od dnia 29 sierpnia 2015 roku.