Ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po dniu 29 sierpnia 2015 r.

07-09-2015

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 k.r.o. sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi małżonków, o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz o wysokości alimentów.

W niniejszym opracowaniu zostanie poruszona kwestia ustalenia sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po orzeczenie rozwodu w oparciu o przepisy obowiązującego od dnia 29 sierpnia 2015 roku.

W jaki sposób sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej?

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom. Może również powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego z nich. Sąd ograniczy władzę rodzicielską tego rodzica  do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Sąd może także pozbawić władzy rodzicielskiej jedno lub oboje rodziców. Ponadto istniej możliwość  zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Sąd pozostawi władzę rodzicielską obojgu rodziców, jeżeli przedstawią oni pisemne porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. W przypadku złożenia przez małżonków porozumienia, sąd jest związany jego treścią, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. W przypadku braku pisemnego porozumienia sąd rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Podejmując tą decyzję sąd musi uwzględnić prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców,

Kiedy sąd nie orzeka o kontaktach?

Warto zauważyć, iż ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – kodeks postępowania cywilnego dodała do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego art. 58 § 1b o treści „na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem”. Przepis ten pozostawia małżonkom swobodę regulowania kontaktów z dzieckiem po orzeczeniu rozwodu. Jeżeli rozwodzący się małżonkowie złożą wniosek o nie orzekanie o utrzymaniu kontaktów z dzieckiem, sąd jest związany takim wnioskiem. Trzeba pamiętać, że sąd uwzględni taki wniosek tylko wtedy, gdy jest on zgodny z wolą stron. Rozwodzący się małżonkowie nie mają obowiązku przedstawienia zgodnego porozumienia, co do kontaktów z dzieckiem. Nie również również zobligowani do przedstawienia dodatkowej argumentacji uzasadniającej ten wniosek. Przepis ten wszedł w życiu od dnia 29 sierpnia 2015 roku.