Czy upadły może przyjąć lub odrzucić spadek?

21-11-2022

Czy upadły może przyjąć lub odrzucić spadek?

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się sytuacją, w której oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku chce złożyć upadły, czyli osoba, wobec której sąd upadłościowy ogłosił upadłość. Kluczowe znaczenie dla odpowiedzi na pytanie czy upadły może przyjąć lub odrzucić spadek, ma moment, w którym doszło do otwarcia spadku. Z poniższego tekstu dowiesz się:

  1. Co w sytuacji, gdy otwarcie spadku nastąpiło po dniu ogłoszenia upadłości?
  2. Co w sytuacji, gdy otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości?
  3. Kiedy syndyk może zakwestionować oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku?

Co w sytuacji, gdy otwarcie spadku nastąpiło po dniu ogłoszenia upadłości?

Na wstępie przypomnijmy, iż otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Jeżeli nastąpi to już po ogłoszeniu upadłości to wówczas spadek wchodzi do masy upadłości. Spadkobierca nie składa w tym zakresie żadnych oświadczeń dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku, albowiem z mocy prawa spadek zostaje przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza.

Może jednak nastąpić sytuacja, w której upadły spadkobierca będzie mógł złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Będzie to możliwe w sytuacji, gdy spadek składa się z wierzytelności i praw wątpliwych co do istnienia lub możliwości ich wykonania. Spadek może zostać wówczas wyłączony z masy upadłości przez sąd upadłościowy. Wyłączeniu podlega także spadek, w którego skład wchodzą składniki trudno zbywalne albo jeżeli z innych przyczyn wejście spadku do masy upadłości nie byłoby korzystne dla postępowania upadłościowego.

Upadły spadkobierca może po wyłączeniu z masy upadłości spadku złożyć oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Termin do złożenia takiego oświadczenia rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o wyłączeniu spadku z masy upadłości. W przypadku, gdy upadły spadkobierca złoży oświadczenie o przyjęciu spadku to wówczas ten spadek będzie stanowił jego majątek, nie objęty masą upadłości.

Czy upadły może przyjąć lub odrzucić spadek?

Czy upadły może przyjąć lub odrzucić spadek?

Co w sytuacji, gdy otwarcie spadku nastąpiło przed ogłoszeniem upadłości?

Gdy śmierć spadkodawcy nastąpi natomiast przed ogłoszeniem upadłości spadkobiercy, to wówczas może on złożyć oświadczenie co do przyjęcia lub odrzuceniu spadku. Jeśli spadkobierca zdecyduje się przyjąć spadek, to wówczas wejdzie on w skład jego majątku. W przypadku natomiast ogłoszenia upadłości spadkobiercy spadek wraz z całym jego majątkiem wejdzie w skład masy upadłości.

Jeżeli natomiast spadkobierca odrzuci spadek to nie wejdzie on do jego majątku, a co to za tym idzie nie stanie się składnikiem masy upadłościowej. Warto przy tym podkreślić, iż jeśli otwarcie spadku nastąpi przed ogłoszeniem upadłości, a spadkobierca nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku przed dniem jej ogłoszenia to złożone po tej dacie oświadczenie będzie bezskuteczne. Taki spadek wejdzie bowiem z mocy prawa w skład masy upadłości tak jakby doszło do spadkobrania z dobrodziejstwem inwentarza.

Kiedy syndyk może zakwestionować oświadczenie upadłego o odrzuceniu spadku?

Warto także pamiętać, iż odrzucenie spadku przez spadkobiercę, wobec którego już po złożeniu takiego oświadczenia, ogłoszono upadłość może zostać zakwestionowane przez syndyka. W sytuacji, gdy syndyk dowie się o odrzuceniu spadku może on wytoczyć powództwo o uznanie za bezskuteczne wobec masy upadłości tego oświadczenia spadkobiercy. Powództwo to wytacza się przeciwko osobie, która nabyła spadek w miejsce spadkobiercy, który odrzucił spadek. Szerzej o możliwości kwestionowania oświadczenia spadkobiercy o odrzuceniu spadku pisałem we wcześniejszym wpisie zatytułowanym ODRZUCENIE SPADKU. KIEDY ODRZUCENIE SPADKU MOŻE BYĆ NIESKUTECZNE.